logotyp

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Wildová

Kontakt
775 091 975

Konzultační hodiny
Pondělí  14:15 – 15:00 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce výchovného poradce:

Vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Připravuje návrhy na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně.


Školní metodik prevence
: Mgr. Věra Kašparová

Kontakt
607 923 867

Konzultační hodiny
Pondělí  14:15 – 15:00 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem.

S čím se tedy na nás můžete obrátit? Které problémy spadají do naší kompetence?
•    Vztahové problémy v třídním kolektivu
•    Experimenty žáků s návykovými látkami
•    Projevy rasové a menšinové intolerance
•    Záškoláctví
•    Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
•    Šikana – fyzické či psychické ubližování a napadání žáků ve škole
•    Kyberšikana
Další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji žáků. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat s rodiči, žáky, pedagogy. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.

Doporučené odkazy:
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=3#section-


Informace pro rodiče:

 Na základě četných dotazů při posuzování problematiky výchovy dětí uvádíme právní výklad zákonů a vyhlášek souvisejících s danou problematikou.

 Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, v čl.32 odst.4 stanoví, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů a zároveň děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.

 Obdobné ustanovení obsahuje i Úmluva o právech dítěte, kde se v čl.18 odst.1 věta druhá stanoví, že rodiče (event. zákonní zástupci ) mají prvotní odpovědnost za výchovu dítěte. Zde je třeba podotknout, Úmluva má podle čl.10 Ústavy přednost před zákonem.

 Z těchto dvou ustanovení, které mají přednost před zákonem, lze vyvodit, že za výchovu dětí neodpovídá a ani nemůže odpovídat nikdo jiný než rodiče dítěte, popřípadě jeho zákonný zástupce.

 Dítě má právo na výchovu a péči rodičů. Toto právo dítěte je nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. (čl.1 Listiny) To znamená, že rodiče mají tomuto právu odpovídající povinnost dítě vychovávat a pečovat o něj a nemohou tuto povinnost přenášet na jiný subjekt.

 Z předcházejícího vyplývá, že škola nese za děti odpovědnost v době vyučování a při školou pořádaných akcích. Dále odpovídá za jeho řádnou výchovu podle školského zákona a prováděcích nařízení. Škola ale dítě vychovává pouze v době vyučování a při školou pořádaných akcích. Proto může dítě hodnotit výhradně za toto období, nikoli za jeho činnost mimo školu. Za tu jsou plně odpovědní rodiče, v tom spočívá jejich primární odpovědnost.

Odpovědnost školy je odpovědnost sekundární, odpovědnost uplatňující se pouze v době vyučování a při školou organizovaných akcích. Proto je nesprávné, hodnotí-li škola chování dítěte mimo vyučování. Takový postup je v rozporu s Listinou, Úmluvou o právech dítěte i se zákonem o rodině. Rodiče se nemohou vzdát svých rodičovských práv a své odpovědnosti za výchovu a vývoj dítěte.

Citováno z právního výkladu České školní inspekce.

 

Šablony I
Rychlý kontakt

Základní škola Mochov, okres Praha - východ

Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Tel: +420 731 495 239
e-mail: zs.mochov@seznam.cz
datová schránka:pvkmpwy

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy