logotyp

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Wildová

Kontakt
775 091 975

Konzultační hodiny
Pondělí  14:15 – 15:00 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce výchovného poradce:

Vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Připravuje návrhy na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně.


Školní metodik prevence
: Mgr. Věra Kašparová

Kontakt
607 923 867

Konzultační hodiny
Pondělí  14:15 – 15:00 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem.

S čím se tedy na nás můžete obrátit? Které problémy spadají do naší kompetence?
•    Vztahové problémy v třídním kolektivu
•    Experimenty žáků s návykovými látkami
•    Projevy rasové a menšinové intolerance
•    Záškoláctví
•    Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
•    Šikana – fyzické či psychické ubližování a napadání žáků ve škole
•    Kyberšikana
Další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji žáků. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat s rodiči, žáky, pedagogy. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.

Doporučené odkazy:
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=3#section-


Informace pro rodiče:

 Na základě četných dotazů při posuzování problematiky výchovy dětí uvádíme právní výklad zákonů a vyhlášek souvisejících s danou problematikou.

 Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, v čl.32 odst.4 stanoví, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů a zároveň děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.

 Obdobné ustanovení obsahuje i Úmluva o právech dítěte, kde se v čl.18 odst.1 věta druhá stanoví, že rodiče (event. zákonní zástupci ) mají prvotní odpovědnost za výchovu dítěte. Zde je třeba podotknout, Úmluva má podle čl.10 Ústavy přednost před zákonem.

 Z těchto dvou ustanovení, které mají přednost před zákonem, lze vyvodit, že za výchovu dětí neodpovídá a ani nemůže odpovídat nikdo jiný než rodiče dítěte, popřípadě jeho zákonný zástupce.

 Dítě má právo na výchovu a péči rodičů. Toto právo dítěte je nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. (čl.1 Listiny) To znamená, že rodiče mají tomuto právu odpovídající povinnost dítě vychovávat a pečovat o něj a nemohou tuto povinnost přenášet na jiný subjekt.

 Z předcházejícího vyplývá, že škola nese za děti odpovědnost v době vyučování a při školou pořádaných akcích. Dále odpovídá za jeho řádnou výchovu podle školského zákona a prováděcích nařízení. Škola ale dítě vychovává pouze v době vyučování a při školou pořádaných akcích. Proto může dítě hodnotit výhradně za toto období, nikoli za jeho činnost mimo školu. Za tu jsou plně odpovědní rodiče, v tom spočívá jejich primární odpovědnost.

Odpovědnost školy je odpovědnost sekundární, odpovědnost uplatňující se pouze v době vyučování a při školou organizovaných akcích. Proto je nesprávné, hodnotí-li škola chování dítěte mimo vyučování. Takový postup je v rozporu s Listinou, Úmluvou o právech dítěte i se zákonem o rodině. Rodiče se nemohou vzdát svých rodičovských práv a své odpovědnosti za výchovu a vývoj dítěte.

Citováno z právního výkladu České školní inspekce.

 

Aktuality

Provoz základní školy od pondělí 12. dubna

11. 4.Vážení rodiče,v návaznosti na počínající testování antigenními testy  nás kont...

Talentové zkoušky na ZUŠ Nehvizdy

Talentové zkoušky na ZUŠ Nehvizdy se budou konat od 3. 5. do 7. 5. 2021.Bliž...

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Od 1. 4. do 15. 4. probíhá zápis k povinné školní docházce. Zákonní

Rozvržení vyučovacích hodin pro školní rok 2020-2021

1. hod. - 8. 15 - 9. 00 2. hod. - 9. 05 - 9. 5...
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy